Hlavná stránka

 

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Aktivity združenia SOLUS majú hmatateľné prínosy nielen pre členské spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov. Združenie SOLUS bolo zaregistrované v novembri 2005 a fakticky zahájilo činnosť v decembri 2005.

SOLUS vytvára tieto registre

  • Register FO - negatívny register klientskych informácií, ktorý je určený na zhromažďovanie informácií o klientoch (fyzických osobách – spotrebiteľoch), ktorí sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niektorého člena združenia SOLUS.

  • Register spotrebiteľských úverov združenia SOLUS (RESU), ktorý je určený na zhromažďovanie informácií o všetkých spotrebiteľoch, s ktorými príslušní členovia združenia SOLUS uzatvorili zmluvu o spotrebiteľskom úvere (t.j. je určený na vedenie aj pozitívnych informácií, ktoré vypovedajú o tom, že klient svoje zmluvné povinnosti voči členovi združenia SOLUS riadne plní). Povinnosť prispievať do tohto registra vyplýva zapojeným veriteľom priamo zo zákona (č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších predpisov).

Registre klientskych informácií SOLUS fungujú na základe on-line otázok a jednoznačne interpretovateľných odpovedí, ktoré sú poskytované v čase kratšom ako jedna sekunda.

 

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, E-mail: info@solus.sk,
Tel: + 421 (0) 2 54 410 854, Fax: + 421 (0) 2 54 410 855
Webdesign Studio GAT