Hlavná stránka

 

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Združenie SOLUS bolo zaregistrované v novembri 2005 a fakticky zahájilo činnosť v decembri 2005.

SOLUS vytvára negatívny register klientskych informácií, ktorý zhromažďuje informácie o klientoch, ktorí sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niektorého člena združenia SOLUS. Ide o Register FO, do ktorého sú zaraďované fyzické osoby (spotrebitelia).

Negatívny register klientskych informácií SOLUS funguje na základe on-line otázok a jednoznačne interpretovateľných odpovedí, ktoré sú poskytované v čase kratšom ako jedna sekunda.

Aktivity združenia SOLUS majú hmatateľné prínosy nielen pre členské spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov. Klienti, ktorí splácajú svoje záväzky voči členom združenia bezproblémovo a nemajú v registri klientskych informácií SOLUS záznam, majú často jednoduchší prístup k službám členov združenia.

 

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, E-mail: info@solus.sk,
Tel: + 421 (0) 2 54 410 854, Fax: + 421 (0) 2 54 410 855
Webdesign Studio GAT